Portfolio Management

Portfolio Management là khoá được thiết kế dành cho nhà đầu tư muốn tìm hiểu bài bản về quản lí danh mục đầu tư, các công cụ tài chính và cách phân bổ vốn hiệu quả nhằm mục đích hạn chế rủi ro, lợi nhuận thoả đáng. PM được thiết kế mang tính thực hành cao, không đi quá sâu về mặt học thuật. Ý tưởng chính là Diversification đa dạng hoá không dựa trên 1 lớp thị trường chứng khoán mà dựa trên nhiều lớp thị trường khác nhau như Bonds, Stocks, ETF, Commodities, Property…
Thông điệp của chương trình là “Hãy quản lí vốn của bạn như một nhà quản lí danh mục chuyên nghiệp”

Topic 1: Mở đầu về lí thuyết quản lí danh mục đầu tư hiện đại Harry Markwitz.
Giả thuyết thị trường hiệu quả và cách phân biệt ưu nhược điểm của Actived fund và passived fund.

Topic 2: Hiểu về các quỹ đầu tư như Mutual fund, Hedge fund, Venture capital và quỹ chỉ số ETF Exchange traded fund.

Topic 3: Hiểu về các lớp tài sản tài chính như Trái phiếu Bonds, cổ phiếu stocks, hàng hoá commodities, phái sinh derivatives, bất động sản Property, niên kim…Sắp xếp chúng trên hai danh mục an toàn và tăng trưởng.

Topic 4: Correlations sự tương quan giữa các lớp tài sản và sự cần thiết của đa dạng hoá đúng nghĩa. Sai lầm của việc mua một mớ cổ phiếu và nghĩ đó là đa dạng hoá. Hiểu về alpha và beta.

Topic 5: Phân tích liên thị trường Intermarket Analysis và business cycles chu kì nền kinh tế. Thiết lập danh mục đầu tư tăng trưởng theo chu kì & danh mục all weather của Ray Dalio. Thực hành test portfolio dựa trên các chu kì kinh tế tăng trưởng, suy thoái.

Topic 6: Tầm quan trọng của tâm lý và kỉ luật.

Link đăng kí
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnuEh4Yy-ZCupV4C84RYSRNyUKOqBZ82rvbE8G-7o7SbxdsA/viewform